About Us

Dec

Zapytanie ofertowe nr 3/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2015

dotyczące
Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego dla Tech Sim Sp. z o.o.
w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu składanego
w działaniu 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
poddziałaniu 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

ZAMAWIAJĄCY

1. Nazwa i adres zamawiającego
Tech Sim Sp. z o.o.
ul. Dzwonkowa 48
02-290 Warszawa

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2. Rodzaj zamówienia
Usługa – polegająca na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego [niepotrzebne skreślić]:
• wyrobu,
• usługi,
• technologii produkcji
• nowego projektu wzorniczego

3. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: System sterowania statkiem powietrznym z aktywnym generowaniem obciążeń (zwany dalej aktywnym wolantem).

4. Oferty częściowe i wariantowe

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych lub wariantowych.

5. Czas trwania zamówienia/termin wykonania

Wstępnie usługa powinna być przeprowadzona w okresie 01.03.2016 – 30.09.2016.
Docelowo termin zostanie uściślony po uzyskaniu dofinansowania.

6. Wadium

Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium

7. Zaliczki

Udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia do negocjacji.

8. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

Warunek dopuszczający:
Wykonawcą usług, może być tylko jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620, z późn. zm.), posiadająca przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy oraz siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która na zlecenie wnioskodawcy wykonuje projekt, wskazany we wniosku o dofinansowanie wg aktualnej (według stanu na dzień ogłoszenia naboru wniosków) listy jednostek naukowych posiadających przyznaną kategorię naukową, przedstawionej w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 lipca 2014 r. o przyznanych kategoriach naukowych jednostkom naukowym (Dz.Urz. MN i SzW z 2014 r., poz. 38) dostępnym pod następującym adresem:
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_07/475a73e93ea6148d2d71ab18d24c4a1e.pdf.

Ocena warunku wg formuły spełnia – nie spełnia.

Należy wypełnić i dołączyć Załącznik nr 5

a) dysponują wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania usługi, tj. zrealizowali przynajmniej 2 usługi zgodne z przedmiotem zamówienia lub równoważne. Za usługi równoważne Zamawiający uzna usługi polegające na opracowaniu lub sprzedaży systemów automatyki lub systemów sterowania robotami.
Ocena warunku wg formuły spełnia – nie spełnia.
Należy wypełnić i dołączyć Załącznik nr 2,

b) nie są powiązani w żaden sposób z Zamawiającym.
Ocena warunku wg formuły spełnia – nie spełnia.
Należy wypełnić i dołączyć Załącznik nr 3,

c) posiadają odpowiedni potencjał oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
Ocena warunku wg formuły spełnia – nie spełnia.
Należy wypełnić i dołączyć Załącznik nr 4,

d) z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów:
w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
Ocena warunku wg formuły spełnia – nie spełnia.
Należy wypełnić i dołączyć Załącznik nr 5,

e) dysponują osobami zdolnymi do wykonani zamówienia.
Przez dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania usług, których dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe, należy rozumieć pracowników lub inne osoby fizyczne zatrudnione na podstawie umów cywilno – prawnych, a także osoby, które nie są aktualnie związane z Wykonawcą, jednakże zobowiążą się do realizacji usługi na rzecz Wykonawcy jako pracownik lub na podstawie umowy cywilno – prawnej.
Ocena warunku wg formuły spełnia – nie spełnia.
Należy wypełnić i dołączyć Załącznik nr 6

9. Opis sposobu przygotowania ofert:

1. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Zaoferowana cena całkowita musi być wyrażona, jako cena brutto w złotych polskich (z wyszczególnieniem ceny netto oraz stawki podatku VAT), wraz z kosztami Oferenta, wg obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość usługi w ramach zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.
3. Dokumenty stanowiące integralną część oferty, stanowiące załącznik do niniejszego zapytania ofertowego muszą być przedstawione w formie oryginału (formularz ofertowy), wszystkie inne dokumenty składane przez Oferenta w ofercie mogą być złożone w postaci kserokopii poświadczonej przez Oferenta „za zgodność z oryginałem”.
4. Wykonawca składając ofertę na daną część zobowiązuje się do dyspozycyjności w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach dotyczących danej części zamówienia.

PROCEDURA

10. Tryb udzielenia zamówienia
Tech Sim Sp. z o.o. jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004, nr 19, poz. 177 z późn. zm.). W związku z tym, że niniejsze zamówienia jest związane z ubieganiem się finansowane ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, zgodnie z wymogami dokumentacji konkursowej niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w Załączniku nr 6 do regulaminu “Wzór umowy o dofinansowanie projektu“.

11. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

1. Wykonawca podaje cenę oferty prawidłowo wypełniając Formularz Oferty – załącznik nr 1.
2. Ceną oferty jest wynagrodzenie wykonawcy za cały okres świadczenia usługi.
3. W cenie oferty należy podać wszystkie koszty wynikające z zapytania.
4. W cenie oferty należy również uwzględnić ewentualne koszty nie ujęte w zapytaniu.
5. Wykonawca oblicza cenę oferty netto oraz z podatkiem VAT.
6. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

12. Kryteria oceny ofert.

a) Wykonawca powinien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną. Cena oferty powinna być wrażona cyfrowo i słownie.
b) Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia a także zastosowane upusty, rabaty, itp.
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium | Waga (%)
Cena ofertowa brutto | 40%
Doświadczenie w realizacji podobnych usług | 60%

a) Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena ofertowa brutto otrzyma najtańsza oferta wg wzoru, które zostaną obliczone wg wzoru:

Cn / Cb x 40 = Pc

gdzie:
Cn – cena najtańszej oferty
Cb – cena badanej oferty
Pc – liczba punktów jaką uzyskuje wykonawca za cenę

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

b) W ramach kryterium Doświadczenie w realizacji podobnych usług Zamawiający będzie przyznawał punkty za jego występowanie, w przedziale od 0 do 60 punktów, w oparciu o dane zawarte w złożonej ofercie.

Punktacja w ramach tego kryterium przedstawia się następująco:
a. Realizacja co najmniej 2 usług zgodnych z przedmiotem zamówienia lub równoważne w przeciągu ostatnich 3 lat – 20 punktów,
b. Realizacja co najmniej 5 usług zgodnych z przedmiotem zamówienia lub równoważne w przeciągu ostatnich 3 lat – 40 punktów,
c. Realizacja co najmniej 8 usług zgodnych z przedmiotem zamówienia lub równoważne w przeciągu ostatnich 3 lat – 60 punktów.

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który w ramach przedstawionego kryterium uzyska najwyższą ilość punktów.

c) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego treść oferty będzie odpowiadać wymaganiom zawartym w zapytaniu ofertowym.
d) W toku badania i oceny Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
e) W toku postępowania Zamawiający może przeprowadzić dodatkowe czynności nie przewidziane w treści niniejszego zapytania do złożenia oferty.
f) Zamawiający z Oferentami może porozumiewać się telefonicznie lub elektronicznie.
g) Osoby uprawnione do udzielania informacji Oferentom: Wojciech Sienkiewicz (w.sienkiewicz@tech-sim.com)
h) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie elektronicznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.
i) Jeżeli firma/instytucja, której oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
j) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
k) Ponadto w przypadku, gdy w ramach wyboru Wykonawcy usługi, Zamawiający będzie dokonywał wyboru pomiędzy kilkoma ofertami zbliżonymi pod względem gospodarczym, wybierze ofertę najbardziej korzystną w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat (np. mniejsza energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu).

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

13. Miejsca, gdzie opublikowano niniejsze zapytanie ofertowe

a) strona internetowa http:www.tech-sim.com
b) tablica ogłoszeń w Biurze firmy, adres: ul. Dzwonkowa 48, 02-290 Warszawa

14. Termin oraz miejsce składania ofert
1. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 29.12.2015 do godz. 17:00 (wiążąca jest data i godzina wpływu oferty do biura – Tech Sim Sp. z o.o., ul. Dzwonkowa 48, 02-290 Warszawa lub godzina nadania poczty e-mail).
2. Ofertę można składać pocztą lub kurierem (decyduje data wpływu do siedziby firmy), osobiście w Biurze firmy lub przesyłać pocztą elektroniczną na adres: office@tech-sim.com
3. Ofertę złożoną po terminie składania ofert, o którym mowa w punkcie 1, zwraca się bez otwierania.

15. Zawarcie umowy
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa warunkowa na wykonanie usługi w projekcie.
2. Umowa zostanie unieważniona w przypadku, kiedy Zamawiającemu nie zostaną przyznane środki na dofinansowanie ww. projektu z budżetu PARP, zgodnie z art. 93 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Złożenie oferty przez jednostkę naukową nie stanowi zawarcia umowy.

Wykaz załączników:
Załączniki, które należy dostarczyć celem potwierdzenia spełnienia warunków zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty wraz z opisem oferty.
2. Załącznik nr 2 – Wykaz doświadczenia.
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego potencjału oraz znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
6. Załącznik Nr 6 – Wykaz kadry

Złożenie powyższych dokumentów jest obligatoryjne. Ich brak skutkuje odrzuceniem ofert na etapie oceny formalnej.

Zapytanie ofertowe 3/2015 (pdf)

Zapytanie ofertowe 3/2015 (docx)