About Us

Nov

Zapytanie ofertowe nr 1/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015

dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną,
państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę̨ naukową będącą
organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę *

Zakup planowany jest w ramach Projektu,
który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w roku 2015 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Nazwa i adres zamawiającego:
Tech Sim Sp. z o.o.
ul. Dzwonkowa 48, 02-290 Warszawa
NIP: 611 272 91 23, KRS: 0000418079

Tryb udzielania zamówienia: konkurs ofert
Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 20.11.2015 r.
Termin złożenia oferty: oferty można składać́ do dnia 27.11.2015 r. do godziny 14.00. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Beneficjenta.

Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

Część I – Przeprowadzenie prac badawczych w poniższym zakresie:

1. Opracowanie adaptacyjnych metod badań kwalifikacyjnych kandydatów na pilotów-operatorów BSP.
2. Identyfikacja zakresu danych źródłowych projektowanego systemu wspierającego proces badań kwalifikacyjnych kandydatów.
3. Opracowanie metod parametryzacji informacji pochodzących z komponentów systemu.
4. Opracowanie metod klasyfikacji kandydatów do lotnictwa na podstawie zdefiniowanych w pkt. 2 metod parametryzacji.
5. Opracowanie metod integracji informacji pochodzących z komponentów systemu.
6. Opracowanie profili i scenariuszy badawczych na platformy symulatorowe odwzorowujących rzeczywiste misje BSP.
7. Opracowanie metod zarządzania jakością i bezpieczeństwem danych.
8. Opracowanie modeli procesów, wymagań funkcjonalnych i informacyjnych dla poszczególnych obszarów prowadzonych badań.
9. Opracowanie skalowalnej architektury projektowanego systemu z adaptacyjnymi metodami oceny.
10. Opracowanie polityki bezpieczeństwa dla projektowanego systemu.

Część II
1. Wykonanie usługi badawczej w zakresie przetestowania w warunkach laboratoryjnych proponowanego rozwiązania z wykorzystaniem metod referencyjnych. Usługa badawcza będzie bazować na wstępnej wersji prototypu modułu, który zostanie opracowany i dostarczony przez zamawiającego;
2. Opracowania raportu podsumowującego, w którym zostaną zebrane i przeanalizowane wyniki przeprowadzonych badań.

Z uwagi na poufny charakter informacji szczegółowe informacje dotyczące założeń projektowych modułu będą udostępniane zainteresowanym oferentom po podpisaniu klauzuli poufności.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na pakiety prac badawczych zdefiniowane w CZĘŚCI I oraz CZĘŚCI II.

Warunki udziału w postępowaniu:
Zakup jest planowany w ramach projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w roku 2015.

Zgodnie z dokumentacją konkursową dla ww. podziałania ogłoszoną w dniu 2 kwietnia br. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11112015/) w szczególności zgodnie z Katalogiem kosztów kwalifikowanych w ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach projektu wykonawca biorący udział w niniejszym postępowaniu musi być jednym z następujących podmiotów: uczelnia publiczna, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inna jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą̨ badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) i otrzymała, co najmniej ocenę B.

Do udziału w niniejszym postępowaniu zaproszone są podmioty spełniające powyższe kryteria. Na potwierdzenie spełniania powyższego kryterium wykonawca powinien załączyć do oferty wypis z odpowiedniego rejestru potwierdzający spełnianie warunku na dzień składania ofert.

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Na potwierdzenie spełniania powyższego kryterium wykonawca powinien załączyć do oferty oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wyłonionemu wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodnie z przedmiotem zamówienia.

Termin realizacji: 01.12.2015 – 30.11.2017

Kryteria wyboru oferty:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. cena – 60 pkt. (60%)
2. doświadczenie Oferenta – 40 pkt. (40%)

1. Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

P i = c min/c i
gdzie

P i – liczba punktów dla oferty nr „i” w kryterium „Cena”
c min – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów
c i – cena całkowita oferty nr „i”

Liczba punktów w kryterium „doświadczenie” będzie przyznawane według poniższego schematu:
1. 0 pkt. – liczba projektów badawczych zrealizowanych w ciągu 5 lat od daty złożenia oferty, których tematyka jest związana z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest mniejsza lub równa 1;
2. 10 pkt. – liczba projektów badawczych zrealizowanych w ciągu 5 lat od daty złożenia oferty, których tematyka jest związana z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest mniejsza lub równa 2;
3. 20 pkt. – liczba projektów badawczych zrealizowanych w ciągu 5 lat od daty złożenia oferty, których tematyka jest związana z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest mniejsza lub równa 3;
4. 30 pkt. – liczba projektów badawczych zrealizowanych w ciągu 5 lat od daty złożenia oferty, których tematyka jest związana z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest mniejsza lub równa 4;
5. 40 pkt. – liczba projektów badawczych zrealizowanych w ciągu 5 lat od daty złożenia oferty, których tematyka jest związana z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest większa niż 4.

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną lub w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt. w danym kryterium.

Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia.

Warunkiem zawarcia oraz wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Dostawca jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z zamawiającym (wzór Oświadczenia został dołączony do niniejszego zapytania).

Oferta musi zawierać następujące elementy:
1. Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG),
2. Informacje dotyczące typu podmiotu (uczelnia publiczna, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inna jednostka naukowa będąca organizacją badawczą prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę),
3. Datę przygotowania i termin ważności oferty,
4. Zakres i szczegółowy opis oferowanych usług/i badawczej/ych w ramach oferty,
5. Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty,
6. Cenę całkowitą netto i brutto,
7. Warunki i termin płatności,
8. Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
9. Dane osoby do kontaktu (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
10. Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Sposób składania oferty:

Oferta może być złożona:
1. Elektronicznie na adres: office@tech-sim.com lub
2. W wersji papierowej do siedziby firmy:

Tech Sim Sp. z o.o., ul. Dzwonkowa 48, 02-290 Warszawa

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty do firmy.

W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela pan Wojciech Sienkiewicz: tel.: 504 128 001, e-mail: office@tech-sim.com

* o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) i otrzymała co najmniej ocenę B.

Oświadczenie o braku powiązań