About Us

Dec

Wybór oferty – 3/2015

OGŁOSZENIE PUBLICZNE
dotyczące wyboru oferty
wykonania usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego dla Tech Sim Sp. z o.o.
w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu składanego
w działaniu 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
poddziałaniu 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Realizując obowiązki wynikające z naszego zapytania ofertowego nr 3/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r., jak również̇ zasad realizacji zamówień́ publicznych Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie z zapytaniem ofertowym przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium:
1. cena – 40 pkt. (40%)
2. doświadczenie Oferenta – 60 pkt. (60%)

W postepowaniu złożono następujące oferty:
1. Oferta nr 1: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, za cenę: 340.000,00 zł netto (418.200,00 zł brutto).

OCENA OFERT:
1. Oferta nr 1: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, za cenę: 340.000,00 zł netto (418.200,00 zł brutto).

Kryterium | Waga % | Liczba punktów | Sposób oceny wg. wzoru
Cena | 40%|  40 | Pc=340.000/340.000 x 40pkt= 40 pkt
Doświadczenie | 60% | 60 | Realizacja co najmniej 5 usług = 40 pkt
Razem | 100% | 100 | 80 pkt

W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postepowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż:

Oferta nr 1: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, za cenę: 340.000,00 zł netto, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym nr 3/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w zapytaniu kryterium wyboru.

Wybór oferty (pdf)