About Us

Dec

Wybór oferty – 1/2015

OGŁOSZENIE PUBLICZNE
dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną,
państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę̨ naukową będącą
organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę*
Zakup planowany w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej
Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”,
Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
w roku 2015 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Realizując obowiązki wynikające z naszego zapytania ofertowego nr 1/2015 z dnia 20 listopada 2015 r., jak również̇ zasad realizacji zamówień́ publicznych Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie z zapytaniem ofertowym przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium:
1. cena – 60 pkt. (60%)
2. doświadczenie Oferenta – 40 pkt. (40%)

1. Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
P i = c min/c i
gdzie
P i – liczba punktów dla oferty nr „i” w kryterium „Cena”
c min – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów
c i – cena całkowita oferty nr „i”

2. Liczba punktów w kryterium „doświadczenie” będzie przyznawane według poniższego schematu:
1. 0 pkt. – liczba projektów badawczych zrealizowanych w ciągu 5 lat od daty złożenia oferty, których tematyka jest związana z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest mniejsza lub równa 1;
2. 10 pkt. – liczba projektów badawczych zrealizowanych w ciągu 5 lat od daty złożenia oferty, których tematyka jest związana z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest mniejsza lub równa 2;
3. 20 pkt. – liczba projektów badawczych zrealizowanych w ciągu 5 lat od daty złożenia oferty, których tematyka jest związana z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest mniejsza lub równa 3;
4. 30 pkt. – liczba projektów badawczych zrealizowanych w ciągu 5 lat od daty złożenia oferty, których tematyka jest związana z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest mniejsza lub równa 4;
5. 40 pkt. – liczba projektów badawczych zrealizowanych w ciągu 5 lat od daty złożenia oferty, których tematyka jest związana z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest większa niż 4.

W postepowaniu złożono następujące oferty:
1. Oferta nr 1: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49 za cenę: 240.000,00 zł netto (295.200,00 zł brutto).

OCENA OFERT:
1. Oferta nr 1: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49 za cenę: 240.000,00 zł netto (295.200,00 zł brutto).

Kryterium | Waga % | Liczba punktów | Sposób oceny wg. wzoru
Cena | 60%|  60 | Pi=240.000/240.000 x 60pkt= 60 pkt
Doświadczenie | 40% | 40 | 40 pkt
Razem | 100% | 100 | 100 pkt

W przedmiotowym postepowaniu nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postepowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż:
Oferta nr 1: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Mechatroniki
i Lotnictwa, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49 za cenę: 240.000,00 zł., odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym nr 1/2015 z dnia 20 listopada 2015 roku i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w zapytaniu kryterium wyboru.

Ogłoszenie publiczne 1/2015